دادخواهی چگونه زمینه تغییرات فرهنگی و اجتماعی را فراهم می‌کند؟

دادخواهی چگونه زمینه تغییرات فرهنگی و اجتماعی را فراهم می‌کند؟ 
منصوره بهکیش که در دهه شصت چهار برادر و یک خواهر خود را از دست داده می‌گوید دادخواهی فقط بحثی حقوقی نیست و تغییرات فرهنگی و اجتماعی نیز به همراه دارد 
چشم‌انداز

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp