پیوند میان خانواده‌های دادخواه چگونه جامعه را بیدار و متوجه بیداد کرد؟

پیوند میان خانواده‌های دادخواه چگونه جامعه را بیدار و متوجه بیداد کرد؟ 
سحردلیجانی، نویسنده و از فرزندان زندان اوین، از تولد خود در زندان و عمیق‌شدن پیوندها میان خانواده‌های دادگاه و جامعه می‌گوید 
چشم‌انداز

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp